ເມນູ

ກອນຕ່າງໆ

 1. ຄຸນສົມບັດຂອງນາຍ ຫຼື ຫັວໜ້າ
 2. ຄຸນມານດາ
 3. ຄະຕິ4ຂໍ້
 4. ພິການຂາຢ່າຫາວ່າພິການໃຈ
 5. ສັນດອນກັບສັນດານມານປະ
  ຈຳຕົວ
 6. ເລືອກເພື່ອນຍ່າເບິ່ງແຕ່ໜ້າ...
 7. ພຣະເຈ້າສອນໂລກ
 8. ຝາກຂ່າວຫາແມ່
 9. ໜອນເຈາະຢູ່ບອນບາດ...
 10. ວິທີເອົາຊະນະສຽງຄົນນິນທາ
 11. ມັກງ່າຍໄດ້ຍາກລຳບາກໄດ້ດີ
 12. ຫຼາຍຄົນດີຫຼາຍຜີແກມໄກ່...
 13. ເຂົ້າວັດແລ້ວຢ່າຮູ້ພຽງວັດ
 14. ປະເພນີບຸນເຂົ້າສະຫຼາກ
 15. ບຸນຄຸນບິດາ
 16. ຕີໝາໃຫ້ເບິ່ງເຈົ້າຂອງ...
 17. ປະເພນີບຸນເຂົ້າສລາກ
 18. ບຸນຄຸນຂອງບິດາ
 19. ພົມມະວິຫານສີ່
 20. ເລືອກເກີດໄດ້
 21. ໄພຮ້າຍຂອງນັກຮຽນ
 22. ຊີວິດນີ້ແສນສັ້ນ ຢ່າໄດ້ປະມາດ
 23. ຄຳວ່າວັດ

 


ບົດໂຄງການນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີ/ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ